A password will be e-mailed to you.

Polityka prywatności serwisu

 1. Administratorem danych serwisu dostępnego pod adresem magic-basketball.pl, zwanego dalej ”Serwisem”, jest Magic Basketball sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 5, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000765848, NIP: 525-277-65-47.
 2. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie na adres siedziby lub elektronicznie na adres kontakt@magic-basketball.pl.
 3. Szanując Państwa prawa, jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, uprzednio przeszkolone z zasad ochrony danych osobowych i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dodatkowo podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
 4. W związku z prowadzeniem Serwisu administrator zbiera następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko (rejestracja w Serwisie, składanie zamówienia, formularz kontaktowy, poczta elektroniczna),
  b) adres zamieszkania (składanie zamówienia na papierowe egzemplarze Magic Basketball),
  c) numer telefonu (składanie zamówienia),
  d) adres e-mail (składanie zamówienia, formularz kontaktowy, poczta elektroniczna, newsletter),
  e) NIP (fakultatywnie przy składaniu zamówienia).
 5. Każda osoba korzystająca z Serwisu lub kontaktująca się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych) – w celu wysyłania newslettera,
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa) – w celu realizacji umów sprzedaży, zarządzania kontem użytkownika,
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez administratora) – w celu prowadzenia korespondencji.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 6.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym, tj.:
  a) w przypadku złożenia zamówienia – przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie,
  b) w przypadku skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej – przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
  c) w przypadku zamówienia newslettera – do czasu rezygnacji przez użytkownika z newslettera,
  d) w przypadku rejestracji w Serwisie i założenia konta – do czasu usunięcia konta.
 9. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 10. Po upływie okresu przechowywania danych są one trwale usuwane lub anonimizowane.
 11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom:
  a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz Serwisu,
  b) świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Towarami,
  c) świadczącym usługi księgowe,
  d) bankom i operatorom płatności,
  e) agencjom marketingowym,
  f) podmiotom z grupy kapitałowej administratora.
 12. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez administratora.
 14. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – w tym do informacji, czy przetwarzamy Państwa dane i na jakich zasadach,
  b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako administratora o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  c) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – mają Państwo prawo żądania „skasowania” przetwarzanych przez nas Państwa danych,
  d) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – co skutkuje ograniczeniem przetwarzania danych jedynie do ich przechowywania,
  e) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda lub umowa, a dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  f) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 15. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@magic-basketball.pl.
 16. Serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 17. Pliki Cookies:
  a) są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera, telefonu),
  b) umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,
  c) nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.
 18. Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo:
  a) usunąć pliki cookies,
  b) blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 19. W Serwisie cookies wykorzystywane są w celu:
  a) zapamiętywania informacji o Państwa sesji,
  b) statystycznym,
  c) marketingowym,
  d) udostępniania funkcji sklepu internetowego.
 20. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, można skorzystać z informacji dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:
  Internet Explorer™:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Safari™:http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
  Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
  Firefox™:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 21. Administrator stosuje narzędzia służące do celów analitycznych i marketingowych, tj. Google Analytics, Google Adwords, piksele Facebooka. Szczegółowe informacje o tych narzędziach można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
 22. Pliki cookies Google Analytics służą do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika oraz tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie identyfikuje użytkownika i nie łączy uzyskanych informacji w celu umożliwienia jego identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z Google Analytics są dostępne pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 23. Google AdWords umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez administratora. Dzięki temu narzędziu możliwa jest analityka takich danych, jak np. słowa kluczowe lub liczba unikalnych użytkowników. Google AdWords pozwala też na wyświetlanie reklam administratora, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z Google AdWords są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 24. Piksele Facebooka umożliwiają mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na optymalizację działań administratora przy wykorzystaniu innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook są dostępne pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 25. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter). Wtyczki pozwalają użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Poprzez zastosowanie dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Cel i zakres zbierania danych przez portale społecznościowe nie jest znany administratorowi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
  Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
  Twitter: https://twitter.com/en/privacy
 26. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.