A password will be e-mailed to you.

Regulamin serwisu

REGULAMIN 
SERWISU MAGIC-BASKETBALL.PL

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis magic-basketball.pl prowadzony jest przez Magic Basketball sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 5, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000765848, NIP: 525-277-65-47, zwaną dalej ”Usługodawcą”.

Definicje:
a) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
b) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający założenie Konta,
c) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający złożenie Zamówienia,
d) Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
e) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji dotyczących Serwisu,
g) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 poz. 123, z późn. zm.),
h) Serwis – serwis dostępny pod adresem magic-masketball.pl,
i) Sprzedawca – Usługodawca,
j) Towar – dostępne w Serwisie treści cyfrowe lub egzemplarze papierowe Magic Basketball będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) zawierana za pośrednictwem Serwisu w języku polskim,
l) Usługa – dostarczenie Kupującemu Towaru,
m) Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu, 
n) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na: 
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie,
b) prowadzeniu Newslettera,
c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Serwisu świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.

Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności pod adresem http://magic-basketball.pl/polityka-prywatnosci-serwisu/.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym.

§ 2.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego Formularza rejestracji.

Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Serwisie lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Użytkownika na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@magic-basketball.pl. 

§ 3.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Zapisz się”.

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@magic-basketball.pl. 

§ 4.
WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Wszystkie ceny Towarów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają VAT).

Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za Produkt w ramach danego Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji.

Po wyborze sposobu płatności za zamawiany Towar Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.

Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Towaru.

Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie, wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego.

W toku składania Zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza, że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 6 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

W przypadku zakupu papierowego egzemplarza Magic Basketball zamówienie przekazane do realizacji może być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt poprzez pocztę elektroniczną pod adresem kontakt@magic-basketball.pl.

§ 5.
REALIZACJA USŁUGI

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi Towaru pozbawionego wad, nadającego się do używania zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku zakupu treści cyfrowych i wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży, Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.

W przypadku zakupu treści cyfrowych i niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie nabytego Towaru przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży, Sprzedawca udostępni Towar po upływie tego terminu.

W przypadku zakupu papierowego egzemplarza Magic Basketball Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
a) dostarczenie Towarów przez firmę kurierską,
b) dostarczenie Towarów przez Pocztę Polską,
c) odbiór osobisty po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
d) odbiór w wybranym przez Kupującego Paczkomacie Inpost.

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dniajej zawarcia w przypadku zakupu treści cyfrowych i niewyrażenia zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży,

Zgodnie z art. 38 pkt 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm.).w przypadku zakupu papierowego egzemplarza Magic Basketball prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje

Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika doręczonego Sprzedawcy na adres e-mail Usługodawcy kontakt@magic-basketball.pl.

Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail Użytkownika.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Z uwagi na charakter Towarów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta , Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Towaru, w przypadku gdy Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży oraz został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone.

§ 7.
REKLAMACJA

Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług na adres e-mail: kontakt@magic-basketball.pl lub adres Sprzedawcy.

Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) opis wady Towaru oraz datę jej powstania,
e) Dowód zakupu lub jego kopię.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika, wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas składania Zamówienia lub w toku składania reklamacji.

Nieodniesienie się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania równoznaczne jest z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

§ 8.
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie treści zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą uprawnionych osób trzecich.

Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Serwisu, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej uprawnionej osoby trzeciej.

Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa powyżej, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wystąpienia przeciwko Użytkownikowi z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. 

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2019 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przedstawione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni również pocztą e-mail, na adres wskazany w Formularzu rejestracji, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzanych przez Sprzedawcę zmian w Regulaminie, może zrezygnować z Konta w Serwisie, usuwając je. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników, którzy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie usunęli Konta.

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.